Историята на наградата Букър

Наградата Букър – символ на превъзходство в литературата и вдъхновение за множество поколения писатели и читатели по света. Създадена през 1969 година, тази престижна награда е една от най-значимите в областта на англоезичната литература. Първите години Идеята за създаването на наградата възниква през 1968 година от издателите и агентите Томас Машър и Джон Саундърс. Наградата…

Какво е ROI (Return of investment)?

ROI (Return on Investment) е ключов финансов показател, който се използва за измерване на вероятната печалба от инвестиция спрямо нейната стойност. Той показва ефективността на инвестирани средства във всяка финансова дейност, като се изчислява съотношението на нетната печалба (или загуба) спрямо общите инвестирани средства. Формулата за изчисляване на ROI е: ROI= (Печалба от инвестицията−Стойност на…