Какво е ROI (Return of investment)?

ROI (Return on Investment) е ключов финансов показател, който се използва за измерване на вероятната печалба от инвестиция спрямо нейната стойност. Той показва ефективността на инвестирани средства във всяка финансова дейност, като се изчислява съотношението на нетната печалба (или загуба) спрямо общите инвестирани средства. Формулата за изчисляване на ROI е:

ROI= (Печалба от инвестицията−Стойност на инвестицията)​ / ×100%

Стойност на инвестицията

Където:

  • “Печалба от инвестицията” е чистият доход, който се генерира от инвестицията.
  • “Стойност на инвестицията” е общата стойност на всички средства, вложени в инвестицията.

ROI се изразява обикновено като процент, което позволява лесно сравнение между различни инвестиции или бизнес инициативи. В контекста на бизнеса и маркетинга, високият ROI означава, че вложените средства са генерирали значителна печалба в сравнение с тяхната стойност, докато нисък или отрицателен ROI показва, че инвестицията не е толкова ефективна и може да е довела до загуби.

Google+ Comments